Ангилал

МАТАД СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл Энэхүү дотоод журмыг Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлгийн 130 дугаар зүйлд заасны дагуу Монгол Улсын Боловсролын тухай хууль, Бага дунд боловсролын тухай хууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, бусад хууль тогтоомж, боловсролын асуудал эрхэлсэн болон холбогдох төрийн захиргааны төв байгуулллагаас гаргасан тушаал, шийдвэрт нийцүүлэн багш ажилтнуудын саналыг тусгасан болно. Дотоод журам нь байгууллагын үйл

Дэлгэрэнгүй